Historie

"Klub Za starou Prahu v Pelhřimově" vznikl jako první mimopražská odnož "Klubu Za starou Prahu" a vytyčil si za cíl bránit ničení historického charakteru zástavby a současně napomáhat rozvoji města s ohledem na architektonickou tradici.

V době založení spolku žilo v Pelhřimově mezi 3 - 5 tisíci obyvateli, drtivou většinou česky mluvících a hlásících se ke katolické víře. Průmysl se rozvinul poměrně pozdě, což souviselo s vybudováním železniční trati Horní Cerekev - Tábor r. 1888. Město se vyvíjelo podle regulačního plánu z r. 1891 především jižním směrem k železnici.

K založení spolku došlo na základě žádosti Muzejního spolku ze srpna r. 1909, aby byla zřízena umělecká komise, jíž by byl svěřen dohled nad usnesením městské rady (ze dne 19. 2. 1909 - č. prot. 265 - Ochrana stavebních památek). Dne 19. 6. 1910 byla svolána schůzka, kde bylo zvoleno prozatímní představenstvo (předseda prof. Dr. K. Polesný). Na této schůzi vystoupil arch. Pavel Janák se svým výkladem změny Svatovítského náměstí, navržené vzhledem ke stavbě zamýšlené při čp. 90. Výklad byl doprovázen skioptikonovými obrazy (laterna magika). C.k. místodržitelství v Království českém v Praze dne 16. 7. 1910 povoluje utvoření pobočného spolku odboru Klubu "Za Starou Prahu" v Pelhřimově.

Prvním předsedou nově založeného spolku se stal PhDr. Karel Polesný, který je také spolu se Zdeňkem Wirthem autorem zatím nejlepší knihy o historii Pelhřimova (nákladem Muzejního spolku vyšla v r. 1911).

V letech 1911 – 1914 bylo vypracováno pro Pelhřimov, tuto nevelkou obec v české části Českomoravské vysočiny, několik architektonických projektů evropského významu. Díky aktivním členům právě tohoto spolku (především ředitel gymnasia Karel Polesný, lékař Vojtěch Fára a historik Josef Dobiáš) lze sledovat, jak je místní sdružení milovníků památek podivuhodně nakloněno experimentům architektonické moderny (např. úprava Fárova domu, dokonale začleněná do obrazu starého náměstí, je dodnes připomínána ve všech uměleckohistorických pracích o českém kubismu u nás i v cizině).

"Klub přátel historického Pelhřimova" (dále jen "Klub"), který vznikl ustavující schůzí na podzim r. 1994 (Stanovy byly zaregistrovány dne 8. 3. 1995 na MV čís.jednací II/8-08/1-26819/95-R), se hlásí k jeho odkazu a jako občanská organizace sdružuje zájemce o historii a hmotné památky Pelhřimova. "Klub" jako důsledně nepolitická organizace bude šířit pochopení pro ochranu a zachování starobylého rázu Pelhřimova. "Klub" je nezávislou nevládní neziskovou organizací spolupracující s Městským úřadem prostřednictvím odborných komisí Mě-Ú. Činnost městských orgánů má především za cíl uspokojování obecných a standardních potřeb obyvatelů města. "Klub" chce vyvíjet činnost především pořádáním diskusních setkání, organizováním kulturních akcí, přípravou a publikační činností přispívající k renesanci tradičních hodnot veřejného života. Dále chceme usilovat o opravy drobných historických plastik, na které nezbudou finance z městského rozpočtu.

Optimalizace webu Klub přátel historického Pelhřimova - PageRank.cz